|
เขียนโดย admin
Attachments:
Download this file (ChangeOfName.pdf)ดาวน์โหลด[แบบคำขอแก้ไข - เปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล คำนำหน้านามและยศ]358 kB
Download this file (Format_POL7096.doc)ดาวน์โหลด[รูปแบบการจัดทำกระบวนวิชา POL7096 การค้นคว้าอิสระ (INDEPENDENT STUDY)]179 kB
Download this file (Manual_POL7096.doc)ดาวน์โหลด[คู่มือกระบวนวิชา POL7096 การค้นคว้าอิสระ (INDEPENDENT STUDY)]202 kB
Download this file (V10.pdf)ดาวน์โหลด[แบบบันทึกให้คำปรึกษา การทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ]538 kB
Download this file (V11.pdf)ดาวน์โหลด[แบบรับรองผลการตรวจสอบการคัดลอกงานนิพนธ์]516 kB
Download this file (V9.pdf)ดาวน์โหลด[แบบรายงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา]314 kB