|
เขียนโดย admin

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และการชำระค่าธรรมเนียม
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียม ต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร 1 ปีเศษ ประมาณ  154,000  บาท  ประกอบด้วย
   ค่าลงทะเบียน  39  หน่วยกิต x 2,000                   =  78,000    บาท
   ค่าลงทะเบียนที่ไม่นับหน่วยกิต 3 วิชา x 3,000           =   9,000    บาท
   ค่าลงทะเบียนเรียนการอ่านภาษาอังกฤษ                  =   3,000    บาท
   ค่าธรรมเนียม 9,000 x 4 เทอม  (รวมค่าบำรุงห้องสมุด)  =  36,000    บาท
   ค่าลงทะเบียนสอบประมวลความรอบรู้                      =   3,000    บาท
   ค่าตำราและเอกสารเทอมละ 5,000 x 4 เทอม              =  20,000    บาท
   ค่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และลงทะเบียนเรียน          =   5,000    บาท

 การชำระค่าธรรมเนียม

              งวดที่  1          34,000  บาท
              งวดที่  2          30,000  บาท
              งวดที่  3          30,000  บาท
              งวดที่  4          30,000  บาท
              งวดที่  5          30,000  บาท