|
เขียนโดย admin
POL 6094  ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์                                            0  ( 3 – 0 – 3 )
(PS 504, EN 500)  English for Political Science
                เป็นการอ่านภาษาอังกฤษประเภทบทความ หรือเอกสารทางด้านวิชาการด้านรัฐศาสตร์ สามารถจับประเด็นความสำคัญๆ เข้าใจรายละเอียด และมองเห็นความสัมพันธ์ต่อเนื่องความคิดและ ข้อเท็จจริงต่างๆ เน้นความเข้าใจการตีความและการสรุปเรื่องราวได้อย่างถูกต้อง
                A study of the use of English to understand important concepts and issues in political matters.  English articles and commentaries will be used to familiarize students with English usage so as to enable them to express themselves in English on political phenomena, verbally and in writing.

POL 6090
  หลักรัฐศาสตร์                                                                0  (3 – 0 – 3 )
(PS 500)    The Principle of Political Science
                 ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานทางรัฐศาสตร์  กระบวนการทางการเมืองการปกครอง สถาบันการเมือง รวมทั้งรูปแบบและวิธีการที่ลัทธิหรืออุดมการณ์ทางการเมืองใช้เป็นเครื่องมือ
       A study of basic ideas and concepts in political science. Political  processes, patterns and methods employed by important ideologies will  be examined.

POL 6091
  หลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                        0  ( 3 – 0 – 3 )
(PS 501)    The Principle of International Relations
                 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  องค์การระหว่างประเทศ และพื้นฐานการเมืองระหว่างประเทศ
                 A study of  concepts and theories in international relations, international  organizations and international politics.

POL 6092
 หลักการบริหารรัฐกิจ                                                        0  ( 3 – 0 – 3 )
(PS 502)    The Principle of Public Administration
                 ศึกษาพัฒนาการ และกรอบการศึกษาเชิงทฤษฎีการบริหารรัฐกิจ รวมทั้งแนวความคิดพื้นฐานของการบริหารรัฐกิจ
       A study of development and theoretical framework in public  administration. Also, basic concepts of public administration will be examined.
  
POL 6000  ปรัชญาเชิงศาสตร์ในรัฐศาสตร์                                           3  ( 3 – 0 – 3 )
(PS 601)    Philosophy of Science in Political Science
                ศึกษาความหมายและที่มาของปรัชญาแห่งศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาแห่งศาสตร์กับรัฐศาสตร์ สำนักคิดในทางปรัชญาแห่งศาสตร์ ฐานะของความคิดในทางปรัชญาแห่งศาสตร์ อาทิ สังกัปข้อเท็จจริง หลักทั่วไปในฐานคติ สมมุติฐาน ทฤษฎี และกฎ เป็นต้น
                A study of the meanings and sources of the philosophy of science and the relationship between philosophy of science and political science.  An emphasis will be given to such fundamental issues of philosophy of science  as concepts, facts, hypotheses,  theories, and laws.

POL 6001  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์                                              3  ( 3 – 0 – 3 )
(PS 602)      Research  Methodology in Political Science
                 ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และการนำไปใช้ในการศึกษาข้อมูลทางรัฐศาสตร์
                 A study of research methods and techniques in social sciences and their application to the study of political science.

POL 6200  ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                     3  ( 3 – 0 – 3 )
(PS 603)      Theories in International Relations
                 ศึกษาทฤษฎีต่างๆ ของวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสำรวจงานเขียนทางวิชาการที่สำคัญๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเน้นการนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้
                 A study of theories of international relations and a survey of academic works of leading scholars.  Particular attention will be given  to the application of such theories to the real world.

POL 6300  แนวความคิดเชิงทฤษฎีในการบริหารรัฐกิจ                                       3  ( 3  - 0 - 3 )
(PS 604)      Theoretical Orientations in Public Administration
                 ศึกษาแนวความคิดเชิงทฤษฎีจากผลงานเขียนของนักวิชาการระดับนำ ผู้มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาการของสาขาวิชาการบริหารรัฐกิจในโลกตะวันตกและตะวันออก วิเคราะห์ที่มาและสาระของแนวความคิดเชิงทฤษฎีที่สำคัญๆ ศึกษารายกรณีที่นำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ ฯลฯ ให้นักศึกษาอภิปรายสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวความคิดเหล่านั้น
                 A study of theoretical ideas and thoughts of leading scholars in public administration of the East and the West.  This includes an examination of sources and contents of certain important theories and their application. Students are to discuss the pros and cons of such concepts and theories.

POL 6100  แนวทางการศึกษาทางรัฐศาสตร์                                          3  ( 3 – 0 – 3 )
(PS 605)  Approaches in Political Science
                 ศึกษาทางแนวความคิดและการวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์ โดยเน้นสมมติฐานและตรรกะของแนวทางการศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์เชิงสถาบัน วัฒนธรรมทางการเมือง อำนาจ และชนชั้นทางการเมืองและทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ เป็นต้น
                 A study of ideas and analytical frameworks in political science; emphasis on assumptions and logic of various approaches such as institutional, political culture, power, political elite, and structural function.

POL 6301  การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ                                          3  ( 3 – 0 – 3 )
(PS 610) Public Policy Analysis
                 ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดของวิชานโยบายสาธารณะ ศึกษาวิธีการวิเคราะห์และกระบวนการนโยบายโดยเน้นกระบวนการวางนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบายและการยกเลิกหรือยุตินโยบาย
                 A study of theories and concepts in public policy.  This includes an analytical survey and policy processes with emphasis on planning, implementation, evaluation, and renunciation.

POL 6101  รัฐ อำนาจ และนโยบายสาธารณะ                                        3  ( 3 – 0 – 3 )
          
(PS 611) State, Power and Public Policy
                 ศึกษาการก่อตัว และพัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับรัฐ พลังอำนาจในสังคม วิเคราะห์ตัวแบบของทฤษฎีที่ใช้อธิบายบทบาทของรัฐและพลังอำนาจ ในสังคมกับการกำหนดนโยบายสาธารณะ
                 A study of the formation and developments of concepts of state and social forces.  Attention will be given to an analysis of theoretical models for the  explanation of the role of the state, social forces and public policy.

POL 6201  สถานการณ์การเมืองโลกในปัจจุบัน                                      3  ( 3 – 0 – 3 )
(PS 613) Current Affairs in World Politics
                ศึกษาเหตุการณ์สำคัญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน โดยเน้นการใช้ทฤษฎี      การเมืองระหว่างประเทศต่างๆ ในการวิเคราะห์เหตุการณ์ เพื่อให้เข้าใจสภาพความเป็นมาของเหตุการณ์     ผลกระทบของเหตุการณ์ต่อสถานการณ์การเมืองโลก และพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ในอนาคตที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อม
               A study of current events in international politics, using different analytical frameworks in order to understand backgrounds and effects on the international system with particular attention to effects on Thailand.

POL 7104  พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง                3 (3 – 0 – 3 )
(PS 635)      Political Parties, Interest Groups and Election
                 ศึกษาบทบาท หน้าที่ โครงสร้างของพรรคการเมือง การก่อตัวและพัฒนาการของกลุ่ม               ผลประโยชน์ต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงาน และการกำหนดนโยบายของรัฐ ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบและพฤติกรรมการเลือกตั้ง
                 A study of the roles, function, and structure of political parties, formation and development of influential interest groups.  Patterns and behaviors of elections will also be studied.

POL 7108  การพัฒนาทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม               3 ( 3 – 0 – 3
)
(PS 639)      Political Development and Social Change
                 ศึกษาทฤษฎีการพัฒนาทางการเมือง กระบวนการพัฒนาทางการเมือง  และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งมีหลายรูปแบบ รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบอุปสรรคและแนวโน้มของการพัฒนาทางการเมืองในอนาคต
                 A study of theories of political development and process, social changes in developing countries and a comparative study of obstacles and  trends in future political development.

POL 7109  การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ                                       3 ( 3 – 0 – 3 )
(PS 640)      Comparative Politics        
                 ศึกษาแนวการวิเคราะห์ที่ใช้ในการศึกษา การเมืองเปรียบเทียบในเชิงสถาบัน เชิงการพัฒนา    เชิงจิตวิทยา เชิงสังคมวิทยา และเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง เป็นต้น รวมทั้งสำรวจงานเขียนที่สำคัญๆ ซึ่ง  เกี่ยวข้องกับวิชาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
                 A study of analysis in political institution, development, sociology, psychology, and political economy frameworks.

POL 7110  แนวความคิดทางการเมืองจากอดีตถึงปัจจุบัน                         3 ( 3 – 0 – 3 )
(PS 641)     Political Ideologies : Past and Present
                ศึกษากระแสสำคัญ (main currents) และประเด็นหลัก (themes) ของแนวความคิดทาง         การเมืองในอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก เช่น ว่าด้วยจุดประสงค์แห่งการสถาปนารัฐ หน้าที่และภารกิจของผู้ปกครองความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมือง วิเคราะห์แนวความคิดดังกล่าวในบริบทแห่งสังคมร่วมสมัยและในภาวะที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ
                A study of main currents and themes of political thoughts in Eastern and Western civilizations, such as establishment of the state, duty and function of the leaders, relationship of state and its citizens.  An attention is given to an analysis of such themes in the contemporary and changing contexts.

POL 7200  การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศเปรียบเทียบ                        3 ( 3 – 0 – 3 )
(PS 651)      Comparative Foreign Policy Analysis
                 วิเคราะห์ปัจจัยที่กำหนดนโยบายต่างประเทศ และการตัดสินใจ โดยเฉพาะองค์ประกอบด้านระบบการเมืองโดยราชการ (bureaucratic politics) กระบวนการทางด้านองค์การ ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ประวัติศาสตร์การเมือง สังคม เศรษฐกิจ โดยนำมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์กรณีไทย
                 An analysis of factors influencing the formulation and decision of foreign policy, bureaucratic politics, organization process, psychological factors etc., with particular attention given to Thai foreign policy.

POL 7201  นโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน                    3 ( 3 – 0 – 3 )
(PS 652)      Foreign Policy of the People’s Republic of China
                 ศึกษาเกี่ยวกับการกำหนดและดำเนินนโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน วิเคราะห์นโยบายต่อเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีน รวมถึงนโยบาย    ต่างประเทศของทั้งสองรัฐ
                 An study of the formulation and conduct of China’s foreign policy with particular regard to Southeast Asia.  Relationship between China and Thailand will be a focus of the study.

POL 7203  ประเทศไทยและเศรษฐกิจการเมืองในระบบโลก                       3 ( 3 – 0 – 3 )
(PS 654)      Thailand and Global Political Economy
                 ศึกษาระบบเศรษฐกิจโลกและผลกระทบที่มีต่อไทย วิเคราะห์จากแง่มุมต่างๆ ตามทฤษฎีระบบโลกทฤษฎีการพึ่งพากันและกัน ทฤษฎีพึ่งพาในอาณัติลัทธิพาณิชย์นิยม ฯลฯ ศึกษาบทบาทขององค์การระหว่างประเทศ บรรษัทข้ามชาติและผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเมืองของโลกและของไทย ข้อพิจารณาการแก้ไขปัญหาของไทยที่เกิดจากการดำเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ในด้านการค้าระหว่างประเทศ การลงทุน  การช่วยเหลือและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
                  A study of the impacts of world economic system on Thailand through the frameworks of world system, interdependence, dependency, mercantilism. The study focuses on the role of multinational corporations and their impacts on the world political economy and on Thailand.  Consideration will be on Thai problems in such issues as trade, investment, assistance, and economic integration.

POL 7205  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุโรปตะวันตก                        3 ( 3 – 0 – 3 )
(PS 656)      International Relations in Western Europe
                 ศึกษาลักษณะความสัมพันธ์  โดยเฉพาะภายหลังมหาสงครามโลกครั้งที่ 2 ในประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี ฯลฯ กระบวนการรวมตัวในยุโรป ความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงของยุโรป  และบทบาทของสหรัฐอเมริกา  วิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อไทย
                 A study of post-world war relationship and policy of such leading European states as England, France, and Germany.  A focus will be on the integration process with particular attention to European security and the role of the UnitedState.  European impact on Thailand will also be considered.

POL 7209  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้            3 ( 3 – 0 – 3 )
(PS 660)      International Relations in Southeast Asia
                 ศึกษากระบวนการกำหนดนโยบายของประเทศต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ การดำเนินนโยบายของกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มอาเซียน วิเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศไทย
                 A study of economic, social, and political conditions of Southeast Asian states with an emphasis on their development and problems.  Foreign policies and international interactions and the role of major powers in the region will be examined.

POL 7211  นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกา                                       3 ( 3 – 0 – 3 )
(PS 662)      U.S. Foreign Policy
                 ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัย และกระบวนการกำหนดนโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกา โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายต่อกลุ่มประเทศเอเซียแปซิฟิค และแนวโน้มนโยบายต่างประเทศ
                 A study and an analysis of the formulation and conduct of American foreign policy with particular interest in its role in the Asia-Pacific region.

POL 7301  หลักจริยธรรมและนโยบายสาธารณะ                                 3 ( 3 – 0 – 3 )
(PS 671) Ethics and Public Policy
                  ศึกษาหลักปรัชญาทางการเมือง และจริยธรรมในอารยธรรมตะวันออก และตะวันตกที่สัมพันธ์กับกระบวนการนโยบายสาธารณะ วิเคราะห์ประเด็นปัญหาเชิงจริยธรรมที่เกี่ยวข้องในการกำหนด และดำเนินนโยบายสาธารณะในประเทศไทย
                  A study of political and ethical philosophy in Eastern and Western Civilizations in relation to the process of public policy.  An analysis will be attempted on certain ethical problems in the formulation and conduct of public policy in Thailand.

POL 7306  การนำนโยบายไปปฏิบัติ                                                   3 ( 3 – 0 – 3 )
(PS 676)      Policy Implementation
                 ศึกษากระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ วิเคราะห์ปัจจัยทางจิตวิทยาสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมือง รวมทั้งระบบราชการที่มีผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ
                 A study of the process of policy implementation. Economic, political and psychological factors, and bureaucracy will be considered in relation to their effects on the policy implementations.

POL 7307  การประเมินผลนโยบายสาธารณะ                                       3 ( 3 – 0 – 3 )
(PS 677)     Public Policy Evaluation
                 ศึกษาและเปรียบเทียบแนวความคิด เทคนิคการประเมินนโยบายสาธารณะ และวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อการประเมินนโยบายสาธารณะ
                 A comparative study of concepts and techniques of public policy evaluation.  Factors effecting the evaluation will be examined.

POL 7314  การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล                              3 ( 3 – 0 – 3 )
(PS 684)      Application of Computer in Data Analysis
                 ศึกษาวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล และการใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบริหารและนโยบายสาธารณะ
                 A study of the use of computer and statistics in data analysis for public  policy  administration.

POL 7315  การบริหารองค์การเชิงซ้อน                                             3 ( 3 – 0 – 3 )
(PS 686)       Managing Complex Organizations
                  การศึกษาลักษณะและพัฒนาการขององค์การเชิงซ้อน ในเชิงสหวิทยาการวิเคราะห์การบริหารในมุมมองและบริบทต่างๆ กัน
                  A study of characteristics and development of complex organization along the line of interdisciplinary analysis and in different contexts.

POL 7316  การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์                              3 ( 3 – 0 – 3 )
(PS 688) Development and Management of Human Resources
                 ศึกษาการพัฒนาการแนวความคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสังคมโดยทั่วไปและในสังคมการเมืองและการบริหาร ศึกษานานาปัจจัยในเชิงสหวิทยาการที่ส่งผลต่อกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิเคราะห์กระบวนการทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทบาทของรัฐองค์การและสมาคมต่างๆ ที่  ส่งเสริมและทำนุบำรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในฐานะเป็นหน่วยหนึ่งของรัฐตั้งแต่วัยเด็ก วัยทำงานและ      วัยผู้ใหญ่ให้มีคุณค่าศึกษาแนวโน้มแห่งการพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การทำงานของมนุษย์ และแนวโน้มของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต
                 An examination of the importance of human resources on national development. Models of human development offered by the United Nations will be studied. Human resource development and pertaining problems will         be studied.

POL 7111  สัมมนาประเด็นปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการปกครองไทย        3 ( 3 – 0- 3 )
(PS 691)      Seminar on Economic, Social, and Thai Political Issues
                 ศึกษาและวิเคราะห์นานาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม และการเมืองการปกครองไทย รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข
                 An examination of concepts and development of Thai economic and political system.  Public policy concerning economic and political problems with regard to the allocation of resources will be emphasized.

POL 7212  สัมมนานโยบายต่างประเทศของไทย
                                    3 ( 3 – 0 – 3 )
(PS 692)      Seminar on Thai Foreign Policy
                 ศึกษานโยบายต่างประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นนโยบายต่างประเทศของไทยที่เกี่ยวกับกระบวนการกำหนดนโยบาย การบังคับใช้ การประเมินผลและการคาดคะเนแนวโน้มในอนาคต
                 A study of factors, both internal and external, influencing the formulation and conduct of Thai foreign policy.  This includes an examination of the adjustment of Thai foreign policy since World War II.

POL 7112  สัมมนาการเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 
                   3 ( 3 – 0 – 3 )
(PS 694) Seminar on Comparative Local Government
                 ศึกษาประวัติความเป็นมาของการเมืองท้องถิ่นโดยเปรียบเทียบแนวทฤษฎีการเมืองท้องถิ่นระดับสากล วิเคราะห์นโยบายรัฐบาลในเรื่องการเมืองการปกครองท้องถิ่น ผลกระทบต่อการบริหาร การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชน
                A seminar on the development of local government and comparative theories in local government.  Public policy on local government and popular participation will be studied.

 
POL 7096 การค้นคว้าอิสระ                                                             3 ( 3 – 0 – 3 )
   (PS 696)    Independent Study
                   นักศึกษาจะต้องเสนอโครงการการศึกษาค้นคว้า และเสนอผลของการศึกษาภายใต้หัวข้อที่ นักศึกษากำหนดในสาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยต้องได้รับคำยินยอมจากอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชา
                   Student needs to have the approval from the academic advisors before carrying out a research project in the field of politics.

POL 7097     สอบประมวลความรู้                                                    0 (0 – 0 – 0 )
   (PS 697) Comprehensive Examination
                   ทดสอบความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามา โดยการนำแนวคิดและทฤษฎีมาประยุกต์ตอบคำถาม ซึ่งจะอยู่ในรูปของข้อเขียน หรือ ตอบปากเปล่า หรือทั้งสองวิธีตามที่คณะกำหนด
                   A comprehensive examination  will be taken. Each student  has to express his/her  ability in integrating body of knowledge, concepts and theories, in order to answer those cases, orally as well as in writing.

RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม                                                           3 (3 – 0 –9) 
(RU 600)    Knowledge  and  Morality                                          (ไม่นับหน่วยกิต)
                 ศึกษาทฤษฎี  หลักการ  กระบวนการ  และแนวทางในการสร้างความรู้  และศักยภาพในการคิดปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม การใช้คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมเป็นตัวกำกับการแสดงพฤติกรรมและใช้ศาสตร์แห่งวิชาชีพอย่างถูกต้องเหมาะสมกับการเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม  ภูมิใจในความเป็นไทยมีสำนึกนำในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ฝึกการสำรวจตนเองทางด้านบุคลิกภาพ  คุณธรรม  ความฉลาดทางอารมณ์  การทำงานร่วมกับผู้อื่น  การวางแผนชีวิตและงาน  การสร้างวิสัยทัศน์  ฝึกคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  สร้างสรรค์วิธีการ  และแนวทางในการบริหารจัดการชีวิต ครอบครัว สังคม โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  การพึ่งตนเอง  การมองโลกในแง่ดี  การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  สามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องและยั่งยืน
                 A study of theories, principles, learning processes and approaches in creating knowledge and competency in thinking; inculcating belief in good values. Morals, ethics and values are examined by behavior and the professional education, human dignity, pride in Thai identity; inculcating sound awareness of society and nation’s responsibility; conserving Thai wisdom, natural resources and environment. Practice in personality survey, emotion quotient, working with others, setting life and work planning program, vision creation, analysis thinking, synthesis, creative thinking, method and approach in administrating life, family, society with an emphasis on self-study, self-reliance, optimist, seeking continuing knowledge and the application of knowledge and skills to their lives and work. 

RAM 6003  บัณฑิตศึกษา                                                                3  (3 – 0 – 6)
(RU 603)    Graduate Study                                                       (ไม่นับหน่วยกิต)
        การศึกษาปรัชญา วัตถุประสงค์ และกระบวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล รูปแบบและวิธีการเขียนรายงาน บทความ สารนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ วิธีการอ้างอิงเอกสารประกอบการค้นคว้า และการเขียนรายงานเอกสารอ้างอิง การเขียนบทคัดย่อ วิธีการนำเสนอด้วยวาจา และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
        A study of the philosophy, objectives and procedures governing graduate study; ways in which to conduct research using a variety of sources, including analysis and synthesis of data so obtained; styles and techniques for writing reports, articles, thematic papers, theses and dissertations; models for referencing ideas and constructing reference lists; guidance on writing abstracts, scholarly presentations and submitting articles for publication.