|
เขียนโดย admin
คณะกรรมการอำนวยการ และบริหารโครงการฯ

ประธานกรรมการอำนวยการโครงการฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์

ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิน สุนทรพันธุ์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์

รองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการฯ

รองศาสตราจารยจ์อนงค์ทิพย์  เอกแสงศรี

กรรมการบริหารโครงการฯ

ผศ.ดร.ศุภัทรา  อำนวยสวัสดิ์

กรรมการบริหารโครงการฯ

อาจารย์ ดร.วีระยุทธ  พรพจน์ธนมาศ

กรรมการและเลขานุการบริหารโครงการฯ

อาจารย์ ดร.ปะการัง  ชื่นจิตร