|
เขียนโดย admin

ระบบการเรียนการสอน

1. ใช้ระบบการศึกษาแบบเรียนครั้งละหนึ่งกระบวนวิชา (block  course  system) แต่ละวิชามีชั่วโมงการเรียนรวมกันไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง
2. การเรียนมีขึ้นทั้งในชั้นเรียนและนอกสถานที่ โดยกำหนดเวลา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด ทั้งนี้มีระบบการแจ้งเวลามาและกลับโดยเครื่องอัตโนมัติ