|
เขียนโดย admin

วัน เวลา และสถานที่เรียน 

วันเสาร์ เวลา 08:00–17:00น.  
วันอาทิตย์ เวลา 08:00–17:00น.  
ณ คณะรัฐศาสตร์  (ชั้น 4)
ห้องบรรยายนักบริหาร