คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจใฝ่รู้ได้มีโอกาสเรียนร่วมกันเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ เช่น สหวิทยาการด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม  การบริหาร และนโยบายสาธารณะรวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้   ซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดการพัฒนาในระดับต่างๆ จึงได้เปิดโครงการภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร โดยเน้นองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ที่จำเป็น สำหรับนักบริหารทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

รายละเอียดการรับสมัคร สมัครเรียนออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร

ผลการการคัดเลือกผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 22 (ครั้งที่ 1)

อ่่านรายละเอียด...

ดูงานนอกสถานที่

มีกิจกรรมพิเศษต่างจังหวัด

ปริญญาที่ได้รับ

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตร

ตลอดหลักสูตรเรียนประมาณ 1 ปีเศษ

กิจกรรม

กิจกรรมรับเพื่อนใหม่ (ต่างจังหวัด)ปฐมนิเทศ

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันศุกร์ที่  11 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านรายละเอียด...
Phone:
0-2310-8483-89 ต่อ 36, 0-2310-8471,
0-2310-8492, 08-1696-8114
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240.